• CN
  • EN
  •                                                             连续砂滤

        污水厂出水要求不断提高,活性污泥段有效降低COD容易解决,如何去除总氮和总磷以及SS是提标的难点。
    BAF,连续砂滤,深床过滤等填料过滤的工艺发展起来了。填料粒径不同,特点也各异。

    相关推荐产品